top of page
polski
English
polski
ziemia
English
land
ziemią nazywa się całość lub dowolną część powierzchni lądowej Ziemi jako planety.

Ziemia jest częściowo pokryta wodami śródlądowymi, do ziemi zalicza się również pas morskich wód przybrzeżnych.

Ziemia traktowana jest jako trójwymiarowa warstwa stanowiąca przestrzeń życiową człowieka i składająca się z:

a) zewnętrznej warstwy skorupy ziemskiej wraz ze związanymi z nią obiektami naziemnymi, podziemnymi i nadziemnymi,

b) warstwy atmosfery.

Patrz grunt (patrz: grunt), teren (patrz: teren).

bottom of page