top of page
polski
English
polski
zintegrowany system zarządzania i kontroli
English
integrated administration and control system (iacs)
system, który w Unii Europejskiej służy do realizacji dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w rozporządzeniach Rady Unii i Komisji Unii z roku 1992, w każdym państwie Unii opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli umożliwiający dopłacanie do produkcji roślinnej i hodowlanej.

System ten zawiera dane przestrzenne i opisowe i składa się z następujących części składowych:
a) skomputeryzowanej bazy danych o rolnikach i dopłatach,
b) systemu identyfikacji parcel rolnych o uprawach podlegających dopłatom,
c) systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych,
d) wniosków o dopłaty,
e) zintegrowanego systemu kontroli, który musi obejmować wszystkie dane mające wpływ na wysokość dopłat.

Weryfikacja danych dotyczących upraw i parcel rolnych wymaga stosowania odpowiednich technologii, w tym fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, a także istniejących baz danych, przede wszystkim katastralnych.

bottom of page