top of page
polski
English
polski
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA
English
ARITHMETIC MEAN
w statystyce, suma wartości zaobserwowanych w próbce podzielona przez liczbę obserwacji, jest estymatorem nieobciążonym wartości oczekiwanej w populacji.

bottom of page