top of page
English
ARITHMETIC WEIGHTED MEAN

534

polski
English
polski
OGÓLNA ŚREDNIA ARYTMETYCZNA
w statystyce, suma iloczynów wartości zaobserwowanych w próbce przez ich wagi, podzielona przez sumę wag.

bottom of page