top of page
English
CADASTRE

347

polski
English
polski
KATASTER
urzędowy, powszechnie obowiązujący i metodycznie prowadzony system informacyjny zawierający przestrzenne i opisowe dane katastralne (patrz: dane katastralne), tj. dane o przedmiotach (obiektach) i podmiotach (osobach) katastralnych oraz o relacjach między nimi.

Obiektami są działki (patrz: działka) lub, w wypadku ogólniejszym, nieruchomości określone przepisami danego katastru.

Zgodnie z rozwojem historycznym katastru wyróżnia się:
kataster fiskalny (fiscal cadastre), przeznaczony głównie do wymiaru podatków,
kataster prawny (land register, legal cadastre) ukierunkowany na rejestrację i ochronę praw rzeczowych oraz
kataster wielozadaniowy (multipurpose cadastre), uwzględniający dodatkowe dane i służący wielu różnym celom.

Patrz struktura katastru w Polsce (patrz: struktura katastru w Polsce).

bottom of page