top of page
English
CLEARINGHOUSE

787

polski
English
polski
SYSTEM METADANYCH
system ułatwiający użytkownikom danych przestrzennych dostęp do potrzebnych im danych znajdujących się u wielu dostawców danych, którymi mogą być różne jednostki organizacyjne sektora publicznego i sektora prywatnego.

Zadania systemu polegają na:
a) umożliwieniu użytkownikowi wyboru z katalogów metadanych tych metadanych (patrz: metadane), które dotyczą interesujących go danych przestrzennych,
b) udzieleniu użytkownikowi pomocy w pozyskaniu tych danych.

W tworzeniu systemu metadanych podstawowe znaczenie mają standardy metadanych oraz intemet jako sieć łącząca użytkowników z serwerami udostępniającymi metadane oraz, w miarę możliwości technicznych, dane przestrzenne.

bottom of page