top of page
English
DIGITAL TERRAIN MODEL (DTM), DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)

492

polski
English
polski
NUMERYCZNY MODEL RZEŹBY TERENU
numeryczna reprezentacja fragmentu powierzchni ziemskiej, utworzona zazwyczaj przez zbiór punktów tej powierzchni oraz algorytmy służące do aproksymacji jej położenia i kształtu na podstawie współrzędnych x, y, z tych punktów.

Podstawowe znaczenie mają modele, w których rzuty punktów na płaszczyznę x, y znajdują się w węzłach gridu lub nieregularnej sieci trójkątów (patrz: nieregularna sieć trójkątów).

Przykład numerycznego modelu rzeźby terenu
bottom of page