top of page
English
ELECTRONIC DOCUMENT

138

polski
English
polski
DOKUMENT ELEKTRONICZNY
według ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych (patrz: informatyczny nośnik danych).

bottom of page