top of page
English
ENVIRONMENTAL INFORMATION

297

polski
English
polski
INFORMACJA O ŚRODOWISKU
według Dyrektywy 2003/4/EC w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku, informacja w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub w innej formie materialnej, dotycząca:

a) stanu elementów środowiska, takich jak powietrze i atmosfera, woda, gleba, powierzchnia Ziemi, krajobraz i obszary naturalne, włączając w to bagna, obszary nadmorskie i morskie, biologiczną różnorodność i jej składniki, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, a także wzajemnych oddziaływań pomiędzy tymi elementami,
b) czynników, takich jak substancje, energia, hałas, promieniowanie lub odpady, włączając w to odpady radioaktywne, emisje, zrzuty i inne rodzaje zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska,
c) środków (łącznie ze środkami administracyjnymi), takich jak polityki, przepisy prawne, plany, programy, porozumienia w sprawie ochrony środowiska, oraz działań wpływających lub mogących wpłynąć na wymienione elementy i czynniki,
d) raportów na temat realizacji przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska;
e) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach wymienionych środków i działań, oraz
f) stanu ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa, uwzględniając skażenie łańcucha pokarmowego, warunki życia człowieka, obiekty kultury i budowle w stopniu określonym oddziaływaniem środowiska oraz stosowanymi środkami i działaniami.

bottom of page