top of page
English
FIXED BOUNDARY

259

polski
English
polski
GRANICA USTALONA
granica działki katastralnej ustalona przez:
1) dokładne pomiary, których wyniki pozwalają na odtworzenie przebiegu granicy, jeśli zachodzi tego potrzeba, albo
2) dokładne opisy położenia punktów granicznych, zaakceptowane przez zainteresowane strony (system Torrensa (patrz: system Torrensa)), albo
3) inne dokumenty określające z dostateczną dokładnością przebieg granic, które nie są przedmiotem sporu.

bottom of page