top of page
English
GEODETIC AND CARTOGRAPHIC SERVICE

744

polski
English
polski
SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, którymi są:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie oraz

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, którymi są:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Starosta na wniosek gminy może powierzyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji.

Do podstawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należą:
a) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,
b) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym (patrz: państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny),
d) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
Struktura i zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są przedmiotem zamierzonej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

bottom of page