top of page
English
GEOLOGICAL-ECONOMIC MAP

430

polski
English
polski
MAPA GEOLOGICZNO-GOSPODARCZA
mapa cyfrowa odpowiadająca skali 1 :50 000, wykonywana przez Państwowy Instytut Geologiczny i przedstawiająca abiotyczne środowisko przyrodnicze Polski w czterech grupach tematycznych:
1) złoża kopalin oraz górnictwo i przetwórstwo kopalin,
2) ochrona przyrody i zabytków kultury,
3) wody powierzchniowe i podziemne,
4) warunki podłoża budowlanego.

Mapa ta służy planowaniu przestrzennemu i podejmowaniu decyzji gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym.

bottom of page