top of page
English
NATIONAL ENYIRONMENT MONITORING

574

polski
English
polski
PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA
zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Obejmuje on informacje w zakresie:
1) jakości powietrza,
2) jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego,
3) jakości gleby i ziemi,
4) hałasu,
5) promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych,
6) stanu zasobów środowiska, w tym lasów,
7) rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi,
8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą.

bottom of page