top of page
English
NATIONAL GEODETIC AND CARTOGRAPHIC RESOURCES

576

polski
English
polski
PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
według ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zasób ten, składający się z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (patrz: ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) prowadzonych przez:
a) Głównego Geodetę Kraju w zakresie zasobu centralnego,
b) marszałków województw w zakresie zasobów wojewódzkich oraz
c) starostów w zakresie zasobów powiatowych.

Dane zasobu są podstawą tworzenia krajowego systemu informacji o terenie (patrz: krajowy system informacji o terenie) oraz infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce.

bottom of page