top of page
English
NATIONAL LAND INFORMATION SYSTEM

395

polski
English
polski
KRAJOWY SYSTEM INFORMACJI O TERENIE
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z roku 2001 jest to nazwa systemu tworzonego w Polsce, który stanowią bazy danych przestrzennych odnoszących się do obszaru całego kraju lub jego części oraz procedury i techniki służące do systematycznego zbierania, aktualizowania, przetwarzania i udostępniania tych danych.

Dane obligatoryjne systemu dotyczą:
1) państwowego systemu odniesień przestrzennych (patrz: państwowy system odniesień przestrzennych),
2) rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa,
3) osnów geodezyjnych,
4) ewidencji gruntów i budynków,
5) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
6) obiektów topograficznych.

System jest zakładany i prowadzony na poziomach:
1) centralnym, przez Głównego Geodetę Kraju,
2) wojewódzkim, przez marszałków województw,
3) powiatowym, przez starostów powiatów.

Bazy danych na poziomie centralnym dotyczą: podstawowych osnów geodezyjnych, przebiegu granic państwa i województw, topografii kraju z numerycznym modelem rzeźby terenu oraz metadanych dla systemów i baz o zasięgu krajowym.

Bazy danych na poziomie wojewódzkim dotyczą: topografii województwa z numerycznym modelem rzeźby terenu oraz metadanych dla systemów i baz o zasięgu wojewódzkim.

Bazy danych na poziomie powiatowym dotyczą: szczegółowych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz metadanych dla systemów i baz o zasięgu powiatowym.

bottom of page