top of page
English
SPATIAL DATA SERVICES

863

polski
English
polski
USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH
w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, operacje, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. Rozporządzenie Komisji (WE) 1205 / 2008 określa następujące typy usług danych przestrzennych:

1. Usługa wyszukiwania (discovery)
Usługa umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na podstawie treści metadanych, jak również wyświetlanie zawartości metadanych.

2. Usługa przeglądania (view)
Usługa, która co najmniej umożliwia wyświetlanie, powiększanie i zmniejszanie, panoramowanie lub nakładanie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych, jak też poruszanie się po tych zbiorach oraz wyświetlanie informacji dotyczących legendy i całej istotnej zawartości metadanych.

3. Usługa pobierania (download)
Usługa umożliwiająca pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części tych zbiorów, jak również bezpośredni do nich dostęp, gdy jest to wykonalne.

4. Usługa transformacji (transformation)
Usługa umożliwiająca przekształcanie zbiorów danych celem uzyskania interoperacyjności.

5. Usługa uruchamiania usług (invoke)
Usługa pozwalająca na określanie zarówno wprowadzania i wyprowadzania danych dla usługi danych przestrzennych, jak też sekwencji czynności lub łańcucha usług łączącego wiele usług. Usługa ta pozwala również na określanie interfejsu usługi sieci zewnętrznej dla sekwencji czynności lub łańcucha usług.

6. Usługi pozostałe (other)

Usługi wymienione w punktach 1-5 nazywa się usługami sieciowymi (patrz: usługi sieciowe).

bottom of page