top of page
English
SPATIAL POLICY

615

polski
English
polski
POLITYKA PRZESTRZENNA
w Polsce prowadzona jest na trzech poziomach: gminnym, wojewódzkim i krajowym.

1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy należy do jej zadań własnych i obejmuje opracowanie i uchwalenie dokumentów dotyczących:
a) planu (studium) rozwoju przestrzennego gminy ustalającego przeznaczenie terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określających sposoby zagospodarowania terenu i warunki zabudowy, jeśli zagospodarowanie polega na zabudowie.

2. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie należy do zadań samorządu województwa i obejmuje opracowanie i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, w tym koordynację z tą polityką planów zagospodarowania przestrzennego województw, należy do zadań Rady Ministrów.

bottom of page