top of page
English
THEMATIC MAP

438

polski
English
polski
MAPA TEMATYCZNA
mapa przedstawiająca jeden wybrany temat w odróżnieniu od map ogólnogeograficznych, które są mapami ogólnego przeznaczenia.

Mapy tematyczne można klasyfikować zależnie od:
1) prezentowanych obiektów przestrzennych (patrz: obiekt przestrzenny), które mogą być dyskretne i ciągłe, 0-, 1-, 2- i 3-wymiarowe, z ewentualnym uwzględnieniem czasu jako dodatkowego wymiaru;
2) charakteryzujących te obiekty atrybutów (patrz: atrybut), które stanowią temat mapy, z uwzględnieniem typów danych (patrz: typ danych) odpowiadającym tym atrybutom;
3) kartograficznego sposobu przedstawienia tych atrybutów, który może przybierać postać prezentacji multimedialnej.

Często stosowanymi rodzajami map tematycznych są kartodiagramy (patrz: kartodiagram) i kartogramy (patrz: kartogram).

bottom of page