top of page
English
UPDATING

17

polski
English
polski
AKTUALIZACJA
proces mający na celu doprowadzenie bazy danych lub mapy do zgodności ze stanem aktualnie istniejącym.

Rozróżnia się ze względu na częstość:
a) aktualizację bieżącą (ciągłą) dokonywaną w miarę zachodzących zmian oraz
b) aktualizację okresową dokonywaną w określonych odstępach czasu.

Ze względu na zakres rozróżnia się:
a) aktualizację pełną obejmującą wszystkie dane oraz
b) aktualizację częściową dotyczącą wybranych danych.

bottom of page