top of page
English
UTILITIES

730

polski
English
polski
SIECI UZBROJENIA TERENU
nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia użyteczności publicznej: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych.

Sieci uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji i ewidencji.

W Polsce inwestorzy obowiązani są do:
a) uzgadniania lokalizacji projektowanych sieci i ich elementów z właściwymi starostami,
b) zapewnienia wyznaczenia tych sieci przed budową i pomiaru po budowie (przed ich zakryciem) przez uprawnione jednostki geodezyjne.

bottom of page