top of page
English
WATERS

914

polski
English
polski
WODY
zgodnie z ustawą Prawo wodne, według jednolitego tekstu z roku 2000, dzielą się na:
a) wody śródlądowe oraz
b) morze terytorialne i wody morskie wewnętrzne.

Z kolei wody śródlądowe dzielą się na:
a) wody powierzchniowe płynące i stojące oraz
b) wody podziemne.

Wody stanowią własność Państwa z wyjątkiem powierzchniowych wód stojących oraz wód w studniach i rowach, które stanowią własność właścicieli nieruchomości gruntowych zawierających te wody.

Właściciel gruntu przyległego do wody obowiązany jest umożliwić dostęp do niej.

Patrz również kataster gospodarki wodnej (patrz: kataster gospodarki wodnej).

bottom of page