top of page
polski
English
polski
AGREGACJA
English
AGGREGATION


1. W znaczeniu ogólnym – łączenie w grupę wybranego zbioru podobnych bytów dla utworzenia pojedynczego bytu.

Na przykład łączenie przylegających do siebie jednostek obszarowych dla utworzenia większej jednostki. Powiązane z tymi jednostkami dane atrybutowe są także agregowane w pojedynczą grupę.

2. W języku UML i w konsekwencji w normach grupy ISO 19100 – szczególny przypadek powiązania (patrz: powiązanie) jako związku pomiędzy klasami (patrz: klasa).

Agregacja modeluje przynależność części do całości. W języku UML obiekt "całość" nazywany jest agregatem (patrz: agregat) i wyróżnia się w tym języku dwa rodzaje agregacji:
a) agregację "zwykłą", gdy usunięcie obiektu "całość" nie powoduje usunięcia obiektu "część", np. osoba jest członkiem organizacji i istnieje nadaj, gdy organizacja zostaje rozwiązana; w takiej agregacji obiekt "część" może należeć do wielu obiektów "całość",
b) agregację całkowitą (patrz: Agregacja całkowita), nazywaną także kompozycją.

Synonim: powiązanie agregacyjne - aggregation relationship

3. Jako proces generalizacji elementów geoprzestrzennych – agregacja realizuje między innymi następujące rodzaje operacji:
a) grupuje dwa lub wiele punktów w jeden punkt,
b) grupuje dwa lub wiele punktów w pojedynczą linię,
c) grupuje dwie lub wiele linii w pojedynczą linie,
d) grupuje dwie lub wiele linii w pojedynczy obszar.

bottom of page