top of page
polski
English
polski
AKTUALIZACJA
English
UPDATING
proces mający na celu doprowadzenie bazy danych lub mapy do zgodności ze stanem aktualnie istniejącym.

Rozróżnia się ze względu na częstość:
a) aktualizację bieżącą (ciągłą) dokonywaną w miarę zachodzących zmian oraz
b) aktualizację okresową dokonywaną w określonych odstępach czasu.

Ze względu na zakres rozróżnia się:
a) aktualizację pełną obejmującą wszystkie dane oraz
b) aktualizację częściową dotyczącą wybranych danych.

bottom of page