top of page
polski
English
polski
ANIZOTROPOWY
English
ANISOTROPIC
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności zależne od kierunku.

bottom of page