top of page
polski
English
polski
BIT
English
BIT
cyfra w dwójkowym systemie liczbowym, czyli 0 lub 1.

bottom of page