top of page
polski
English
polski
CHROMOSTEREOSKOPIA
English
CHROMO-STEREOSCOPY
metoda uzyskiwania efektu stereoskopowego (patrz: efekt stereoskopowy), w której korzysta się z zależności między barwą światła i wielkością kąta jego załamania przy przechodzeniu przez pryzmat.

Np. efekt taki można uzyskać stosując okulary, stanowiące parę podwójnych cienkich pryzmatów, do oglądania kolorowej ortofotomapy, która jest wykonana z użyciem skali barw reprezentującej skalę wysokości.

bottom of page