top of page
polski
English
polski
DANE GEOGRAFICZNE
English
GEOGRAPHICAL DATA
dane (patrz: dane), dotyczące obiektów geograficznych (patrz: obiekt geograficzny).

bottom of page