top of page
polski
English
polski
DANE KATASTRALNE
English
CADASTRAL DATA
dane pozyskiwane, rejestrowane, weryfikowane, aktualizowane i udostępniane w katastrze (patrz: kataster); dzielą się na:
a) dane przestrzenne (patrz: dane przestrzenne) dotyczące przedmiotów (obiektów) katastralnych oraz
b) dane opisowe (patrz: dane opisowe) określające podmioty katastralne i relacje katastralne, a także dotyczące atrybutów opisowych dotyczących przedmiotów katastralnych.

bottom of page