top of page
polski
English
polski
DANE WEKTOROWE
English
VECTOR DATA
dane przestrzenne w postaci współrzędnych służących do opisu właściwości geometrycznych obiektów przestrzennych.

bottom of page