top of page
polski
English
polski
DIAGRAM ROZMIESZCZENIA
English
DEPLOYMENT DIAGRAM
w języku UML – diagram opisujący przestrzenne rozproszenie składników systemu.
Diagram ten zawiera węzły (patrz: węzeł) przetwarzania, znajdujące się w nich komponenty (patrz: komponent) i obiekty, a także przebiegające w nich procesy.

Synonim: diagram wdrożenia.

bottom of page