top of page
polski
English
polski
DZIAŁKA BUDOWLANA
English
PARCEL FOR BUILDING
według przepisów planowania przestrzennego w Polsce, nieruchomość gruntowa lub działka ewidencji gruntów, której wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymagania realizacji obiektów budowlanych wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

bottom of page