top of page
polski
English
polski
DZIEDZICTWO KULTUROWE
English
CULTURAL HERITAGE
zasób zabytków nieruchomych i ruchomych, które łącznie z towarzyszącymi im wartościami pozamaterialnymi uznawane są za godne ochrony i opieki ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zabytki nieruchome są obiektami przestrzennymi opisywanymi danymi georeferencyjnymi i aplikacyjnymi. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do zabytków nieruchomych należą:
- krajobrazy kulturowe,
- układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane,
- dzieła architektury i budownictwa,
- dzieła budownictwa obronnego,
- obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe,
- cmentarze,
- parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,
- miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.
Do zabytków nieruchomych zalicza się również zabytki archeologiczne.

bottom of page