top of page
polski
English
polski
EGZONIM
English
EXONYM
nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się od endonimu (patrz: endonim) – nazwy używanej w języku oficjalnym na obszarze, gdzie znajduje się ten obiekt.

bottom of page