top of page
polski
English
polski
EKSTRANET
English
EXTRANET
system, którego istotą jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organizacjami, z których każda korzysta z intranetu (patrz: intranet).

bottom of page