top of page
polski
English
polski
ENTROPIA
English
ENTROPY
w teorii informacji, wartość oczekiwana ilości informacji (patrz: ilość informacji) przenoszonej przez wystąpienie jakiegokolwiek ze skończonej liczby wzajemnie wykluczających się zdarzeń.

bottom of page