top of page
polski
English
polski
ESTYMATOR
English
ESTIMATOR
funkcja zmiennych losowych w próbce służąca do estymacji (patrz: estymacja) parametru populacji. Estymator charakteryzuje się obciążeniem estymatora, czyli wartością oczekiwaną błędu estymacji.

bottom of page