top of page
polski
English
polski
EUROGI
English
EUROPEAN UMBRELLA ORGANIZATION FOR GEOGRAPHIC INFORMATION
organizacja propagująca rozwój informacji geograficznej w Europie, jej członkami są stowarzyszenia i inne organizacje zainteresowane tym rozwojem.

bottom of page