top of page
polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA
English
PHOTOGRAMMETRY
dziedzina nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem informacji przestrzennej (patrz: informacja przestrzenna), zwłaszcza geograficznej, drogą rejestracji, pomiaru, przetwarzania i interpretacji obrazów fotogrametrycznych.

W rozwoju fotogrametrii wyróżnia się trzy fazy:
pierwsza z nich była fazą fotogrametrii analogowej (patrz: fotogrametria analogowa),
w fazie drugiej pod wpływem komputerów rozwinęła się fotogrametria analityczna (patrz: fotogrametria analityczna),
w fazie trzeciej, obecnej, zaznacza się dominacja fotogrametrii cyfrowej (patrz: fotogrametria cyfrowa).

Fazy rozwoju fotogrametrii
bottom of page