top of page
polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO ZASIĘGU
English
CLOSE-RANGE PHOGRAMMETRY
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący obrazów fotogrametrycznych wykonywanych z niewielkiej odległości; przyjmuje się na ogół, że mniejszej niż 300 m.

bottom of page