top of page
polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA SATELITARNA
English
SATELLITE PHOTOGRAMMETRY
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych z pokładu satelity oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page