top of page
polski
English
polski
GEOIDA
English
GEOID
powierzchnia stałego potencjału siły ciężkości (patrz: siła ciężkości) Ziemi stanowiąca globalną lub lokalną aproksymację średniego poziomu mórz i oceanów określaną modelem geoidy, który jest odpowiednią funkcją matematyczną.

Geoida jako powierzchnia pokrywająca się z powierzchnią mórz i oceanów
bottom of page