top of page
polski
English
polski
GEOKODOWANIE
English
GEOCODING
proces określania położenia obiektów względem przyjętego układu współrzędnych, najczęściej polega na obliczaniu współrzędnych geograficznych na podstawie innych danych geograficznych, np. adresów pocztowych.

bottom of page