top of page
polski
English
polski
GEOLOGIA
English
GEOLOGY
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, informacja dotycząca skał i osadów, w tym informacja o ich składzie, strukturze i genezie, a także dotycząca struktur wodonośnych i wód podziemnych w nich występujących.

bottom of page