top of page
polski
English
polski
GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
English
SOIL-BASED LAND CLASSIFICATION
podział gruntów na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, która jest ustalana na podstawie cech genetycznych gleb.

bottom of page