top of page
polski
English
polski
GRAF SKIEROWANY
English
DIRECTED GRAPH
graf (patrz: graf), którego węzły (patrz: węzeł) są połączone krawędziami skierowanymi (patrz: krawędź skierowana).

bottom of page