top of page
polski
English
polski
HIPOTEKA
English
MORTGAGE
jedno z rzeczowych praw na nieruchomości ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem w formie aktu notarialnego; hipoteka powstaje przez wpis do księgi wieczystej (patrz: księgi wieczyste) i zapewnia wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swego prawa do nieruchomości nawet przy zmianie jej właściciela.

bottom of page