top of page
polski
English
polski
INFORMACJA
English
INFORMATION
wiedza uzyskiwana w drodze interpretacji danych (patrz: dane), która w ustalonym kontekście ma określone znaczenie i dotyczy obiektów, takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, zjawiska, procesy i idee.

bottom of page