top of page
polski
English
polski
INFORMACJA PRZESTRZENNA
English
SPATIAL INFORMATION
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych (patrz: dane przestrzenne).

bottom of page