top of page
polski
English
polski
INTEROPERACYJNE DANE PRZESTRZENNE
English
INTEROPERABLE SPATIAL DATA
dane przestrzenne zgodne ze specyfikacjami zharmonizowanych produktów danych przestrzennych.

bottom of page