top of page
polski
English
polski
JAKOŚĆ DANYCH PRZESTRZENNYCH
English
SPATIAL DATA QUALITY
zgodnie z normą PN-EN-ISO 19113 jakość (patrz: jakość) danych przestrzennych charakteryzuje się określając ich następujące cechy stanowiące elementy jakości danych przestrzennych:

1) kompletność (patrz: kompletność danych przestrzennych)
2) zgodność logiczna (patrz: zgodność logiczna danych przestrzennych)
3) dokładność pozycyjna (patrz: dokładność pozycyjna danych przestrzennych)
4) dokładność czasowa (patrz: dokładność czasowa danych przestrzennych)
5) dokładność tematyczna (patrz: dokładność tematyczna danych przestrzennych)

Z jakością danych przestrzennych związane są również:
1) dokładność semantyczna (patrz: dokładność semantyczna danych przestrzennych)
2) pochodzenie (patrz: pochodzenie danych przestrzennych).

Jakość danych przestrzennych podaje się dla zbioru danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych lub wyodrębnionego podzbioru danych przestrzennych o wspólnych cechach umożliwiających określenie jakości.

bottom of page